PRIVACYVERKLARING

 

Algemene verordening gegevensbescherming ( AVG)

De Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk Grave (hierna te noemen SGOG), statutair gevestigd aan de Traverse 68 5361 TG te Grave, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: sgoggrave@gmail.com
Adres: Traverse 68, 5361 TG Grave

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

SGOG kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten en/of activiteiten van SGOG of diensten levert aan SGOG. Daarmee stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens.
SGOG kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Bedrijfsnaam
• voor– en achternaam
• adresgegevens
• geboortedatum
• telefoonnummer
• e-mailadres.

 

Waarom SGOG (uw gegevens) nodig heeft

Als u vrijwilliger of klant bent van de SGOG (als persoon of organisatie) heeft de SGOG bepaalde persoonsgegevens nodig om contact te onderhouden en te corresponderen.
Uw persoonsgegevens worden o.a. gebruikt om u uit te nodigen voor SGOG activiteiten bijvoorbeeld ledenbijeenkomsten van diverse aard, aanbod van cursussen en overlegvormen.
U wordt dan per mail of telefonisch uitgenodigd.
De SGOG gaat zorgvuldig om met uw gegevens en leeft de wet– en regelgeving, zoals deze zijn vastgelegd in de AVG, na.

 

Hoelang SGOG uw gegevens bewaart

De SGOG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:
• Zolang vrijwilligerswerk wordt verricht
• Indien het vrijwilligerswerk of deelnemerschap wordt opgezegd of bij overlijden blijven de gegevens nog een jaar bewaard voor statische gegevens en jaarverslag

 

Delen van persoonsgegevens aan derden

De SGOG verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de SGOG en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar email: sgoggrave@gmail.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone – de strook met nummers onderaan het identiteitsbewijs), identiteitsnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
De SGOG wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De SGOG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat sgoggrave@gmail.com of met een schrijven naar SGOG, Traverse 68, 5361 TG Grave

 

SGOG is als volgt te bereiken:

Postadres: Traverse 68, 5363 TG Grave
Inschrijving K.v.K: 50155865
Mailadres: sgoggrave@gmail.com

Update: 14-08-2018

  • A  A  A  A  
Nieuws
Omdat Grave gaat verzelfstandigen wordt in de loop van het jaar een nieuwe website ontwikkeld.

Via het contactformulier op deze tijdelijke site kunt u contact met ons opnemen.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.